Hvordan behandler vi dine data

Informasjon om behandlingsansvarlig for personopplysninger

I forbindelse med tjenestene levert av den medisinske enheten INDEXMEDICA drevet av Indexmedica Sp. z o.o. og inngenting av personopplysninger i samsvar med art. 13 §1 og §2 i Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2016/679 AV 27 april 2016 om beskyttelse av enkelte personer med hensyn til behandling av personopplysninger og om fri flyt av slike opplysninger og om oppheving av direktiv 95/46/EC (heretter også „GDPR’’) informerer vi om at administratorenav dine personligeopplysninger er Indexmedica Sp. z o.o. med sitt adresse: ul.Czapinskiego 2, 30-048 Krakow, registrert i Entreprenørregisteret i det Nasjonale Domstolregistret under nr.: 0000577405 hvor registretingsfilene oppbevares av Tingrett for Kraków Śródmieścia i Krakow, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Skatteidentifikasjonsnummer:6772392753. Vi informerer også om at:

 1. Med tanke på den spesielle kategorien av behandlede personopplysninger er det utnevnt en personvernombud som du kan kontakte på telefon: 516 028 533 eller
  e-post: rodo@idexmedica.com
 2. Dine personlige opplysningene vil bli behandlet til:
  • Timebestilling,
  • Journalføring i samsvar med lov av 6 november 2008 om pasientrettigheter og Pasientombudet, herunder for
   å dokumentere helsetilstand og ytte helsetjenester,
  • Implementering av administratorens legitime interesse bestående i å informere om endringene i kontakt- og adressedetaljer,sende sporadisk informasjon og i tilfelle ditt samtykke for å utføre markedsføringstjenester for produkter og tjenester som tilbys av administratoren.
 3. Mottakeren av dine personopplysninger kan være personer og enheter angitt i art. 26 i lov av 6 november 2008 om pasientrettigheter og ombudsmannen for pasientrettigheter og i bestemmelsen i særlover. Det vil si:
  • særlig til pasientens lovpålagte representanter eller autoriserte personer, samt foretak som yter helsetjenestene dersom denne dokumentasjonen er nødvendig for å sikre kontinuiteten i helsetjenester,
  • offentlig myndigheter inkludert Pasientrettighetsombudet, Det Nasjonal Helsefondet, medisinske instanser også nasjonale og fylkeskonsulenter i den grad det er nødvendig for at disse enhetene skal utføre sine oppgaver, særlig tilsyn og kontroll, og andre enheter som er autorisert til å utøve kontroll og tilsyn med den utførte medisinske virksomheten, samt organer og institusjoner som er autorisert i henhold til separate lover, dersom undersøkelsen ble utført på deres forespørsel,
  • pensjonsmyndigheter og uførevurderingsteam i forbindelse med saksbehandlingen utført av dem,
  • enheter som fører journal over medisinske tjenester, i den grad det er nødvendig for å føre journal, og andre enheter angitt i ovennevnte bestemmelse, hvor den medisinske dokumentasjonen bare gjøres tilgjengelig i den grad det er nødvendig for å oppnå rettslig begrunnede formål.

Dine data kan overføres til enheter som behandler personopplysninger på forespørsel fra administrator, f.eks. IT-                               tjenesteleverandører og behandlingsenheter som tilhører kapitalgruppen som behandlingsansvarlig tilhører – der                             slike enheter behandler data på grunnlag av avtale med behandlingsansvarlig og kun i henhold til                                                           behandlingsansvarligs instrukser.

 1. Dine personopplysninger vil ikke bli overført til tredjeland eller en internasjonal organisasjon.
 2. Dine personopplysninger vil bli lagret i den tiden som kreves i henhold til art. 29 i lov av 6 november 2008 om pasientrettigheter og ombudsmannen for pasientrettigheter og i bestemmelser i sørlover.
 3. Du har rett til tilgang til dataene dine og rett til å rette, slette, begrense behandling, rett til å overføre data, rett til dataportabilitet, rett til å trekke tilbake samtykke når som helst uten at det påvirker lovligheten av behandling basert på samtykke før tilbaketrekking av samtykke, dog med forbehold om prinsippene for innsamling og behandling av data
  i medisinsk dokumentasjon nevnt i kapittel 7 i lov av 6 november 2008 om pasientrettigheter, pasientrettighetsombudet og bestemmelsene i særslikte lover.
 4. Du har rett til å sende inn en klage til personvernkontoret når du mener at behandlingen av dine personopplysninger er
  i strid med loven
 5. Det er obligatorisk å oppgi personopplysninger som er samlet inn i den medisinske dokumentasjonen og er en forutsetning for levering av helsetjenester på grunn av lovkrevene som stilles til behandlingsansvarlig, herunder bl.a. behovet for å føre journaler. Avslag på å gi data kan være grunnlag for å nekte å yte helsetjeneste. Oppgi data er også nødvendig for å utstede en regning eller faktura. Å gi personopplysninger til markedsføringformål er helt frivillig, manglende samtykke til markedskommunikasjon kan ikke være grunnlag for å nekte å yte en helsetjeneste.
 6. Dine data vil ikke bli behandlet på en automatisert måte, inkludert profilering.

 

Følg oss på Instagram

This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.
Facebook
Instagram